Tuesday, 24 July 2012

AKTIVITI 25 JULAI 2012

Buat carian atas talian / bahan rujukan mengenai topik berikut;
Peranan dan kepentingan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE; lihat persamaan dan perbezaan kedua-dua model ini.
Apakah impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Bincangkan.

24 comments:

 1. Maklumat Berkaitan Model Assure & Model Addie

  Model ASSURE
  Model ASSURE digubal oleh Heinich dan rakan-rakannya (1982) bertujuan untuk menyediakan panduan untuk merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Ia berfokus kepada P&P di bilik darjah dan ditujukan khas kepada setiap pengajar.

  Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu :

  A - Analisis pelajar (analyse learner)

  S - Nyatakan objektif ( state objective)

  S - Pilih kaedah, media dan bahan ( select method, media and materials)

  U - Gunakan media dan bahan ( utilise media dan materials)

  R - Galakkan penglibatan murid ( required learner participation)

  E - Penilaian dan semak ( evaluatioan and revise)


  Model ADDIE
  Model ADDIE diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987 dan sering menjadi asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain. Ia mengandungi lima peringkat seperti yang ditunjukkan di bawah:
  -Analisis
  -Rekabentuk
  -Pembangunan
  -Pelaksanaan
  -Penilaian


  Analisis
  Pada peringkat ini beberapa analisis akan dilakukan seperti analisis persekitaran pembelajaran, analisis pengguna dan menentukan matlamat pengajaran. Terdapat beberapa soalan yang boleh diajukan semasa proses analisis iaitu :
  Siapakah pengguna dan apakah sifat-sifatnya?
  Menentukan sikap baru yang akan dipamerkan
  Apakah jenis halangan pembelajaran yang wujud?
  Apakah pilihan bentuk penyampaian pembelajaran?
  Apakah tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan projek tersebut?

  Reka bentuk
  Di antara langkah yang dilakukan pada fasa reka bentuk adalah :
  Dokumentasi projek yang mengandungi reka bentuk berarahan, visual dan strategi rekabentuk
  Aplikasi strategi pengarahan bergantung kepada sikap yang dipamerkan oleh pengguna seperti kognitif, afektif dan psikomotor.
  Membangunkan papan cerita
  Mereka bentuk antara muka
  Membangunkan prototaip
  Menggunakan reka bentuk visual

  Pembangunan
  Kerja- kerja pembangunan projek mulimedia akan dilakukan mengikut spesifikasi keperluan yang dipersetujui. Setiap pembangunan akan diuji agar ia konsisten dan dapat beroperasi dengan berkesan.

  Pelaksanaan
  Projek multimedia yang telah disiapkan akan diuji kepada pengguna sebenar bagi mengenalpasti kesilapan semasa proses pembangunan projek berlaku. Sekiranya berlaku kesilapan, pembaikan akan dilakukan sebelum ia diserahkan sepenuhnya kepada pengguna sasaran untuk digunakan.

  Penilaian
  Fasa penilaian terbahagi dua iaitu formatif dan sumatif. Penilaian formatif merangkumi setiap fasa dalam proses ADDIE. Penilaian sumatif pula hanya melibatkan rekabentuk pengujian yang spesifik sahaja yang memerlukan maklumbalas pengguna seperti isi kandungan, strategi dan elemen multimedia melalui kaedah temubual, soal selidik penyeliaan dan pengujian.

  ReplyDelete
 2. 1)Peranan dan kepentingan model ASSURE dan model ADDIE.

  Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media.Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membina disiplin yang positif. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik.

  2)Nyatakan persamaan dan perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

  PERSAMAAN

  *Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  *Setiap model ada fungsi yang tersendiri.

  PERBEZAAN

  - Definisi: Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media manakala model ADDIE merupakan satu model rekabentuk pembelajaran yang sifatnya lebih generik iaitu mode.

  - Peringkat: Model ASSURE mengandungi enam langkah manakala model ADDIE mengandungi lima langkah.

  -Jenis Peringkat: Model ASSURE bermula dengan menganalisis ciri-ciri pelajar, menyatakan objektif P&P, pemilihan media dan bahan pengajaran-pembelajaran, penggunaan media dan bahan pengajaran- pembelajaran, penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran dan menilai dan semak semula keberkesanan penggunaan media dan bahan P&P. Model ADDIE pula bermula dengan analisis, bentuk, bina, laksana dan menilai.

  -Fokus: Model ASSURE berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran manakala model ADDIE merupakan asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun peranti dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung prestasi pelatihan itu sendiri.

  3)Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  - Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.Reka bentuk ini membantu guru membuat persediaan tentang topik, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.

  - Dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang harmonis dan terkawal. Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam kalangan murid.

  - Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan.

  ReplyDelete
 3. PERANAN:
  1.Meningkatkan Profession Perguruan
  2.Kefahaman Keperluan
  3.Penyelesaian Masalah
  4.Fokus pengajaran

  KEPENTINGAN:
  1.Reka bentuk pengajaran dapat membantu proses pembelajaran murid secara individu,kumpulan kecil dan kumpulan besar.
  2.Membantu guru memuat persediaan tentang topik, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
  3.Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajan.
  4.Pembelajaran murid akan lebih menarik dan menyeronokkan.
  4.Meningkatkan pencapaian pelajar.
  6.Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  7.Membantu dalam proses menbuat keputusan.
  8.Memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah tercapai.
  9.Menjadikan pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras begi kumpulan yang pelbagai.
  10.Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khusus bagi sesuatu program yang besar dan luas. Contohnya, pendidikan jarak jauh.

  PERSAMAAN:

  Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
  Setiap model ada fungsinya tersendiri

  PERBEZAAN:
  1. PENGASAS:
  -model assure diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell(1989)
  -model addie diperkenalkan oleh Rosset pada tahun 1987

  2.DEFINISI:
  -model assure:Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
  -model addie:Ada satu model desain pembelajaran
  Yang lebih sifatnya lebih generik iaitu mode

  3.FOKUS:
  -model assure:berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
  -model addie:lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik.

  4.JENIS PERINGKAT:
  -model assure:
  1.Analyse learner (Analisis pelajar).
  2.State learning objectives (Nyatakan objektif pembelajaran).
  3.Select media and method (Pilih media dan kaedah).
  4.Utilise media and method (Gunakan media dan kaedah).
  5.Require learner response (Dapat respons pelajar)

  -model addie:

  1.Analisis
  2. Design
  3.Develop
  4.implement
  5.evaluation

  ReplyDelete
 4. Chien Li Ling (4 PISMP PC/PJ/MT)

  Peranan dan kepentingan Model Assure dan Model Addie

  Model Assure:
  • Diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell(1989).
  • Bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  • Terdapat enam komponen, iaitu:
  1. analyse learner / analisis pelajar
  2. State objective / nyatakan objektif
  3. Select method, media, and materials / pilih kaedah, media dan bahan
  4. Utilise media and materials / gunakan media dan bahan
  5. Require learner participation / dorong penglibatan pelajar
  6. evaluate and revise / nilai dan semak

  Model Addie:
  • Diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987.
  • Menjadi asas kepada model-model rekabentuk pengajaran yang lain.
  • Meliputi fasa-fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian.
  • Tujuan model ini adalah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran agar penyampaian sesuatu pengajaran itu akan menjadi lebih efektif dan efisien.
  • Model ini terdiri dari lima fasa atau tahap utama, iaitu:
  1. Analysis / Analisis
  2. Design / Desain
  3. Development / Pengembangan
  4. Implementation / Implementasi
  5. Evaluation / Evaluasi

  Nyatakan persamaan dan perbezaan antara Model Assure dan Model Addie

  Persamaan:
  • untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  • setiap model ada fungsi yang tersendiri.

  Perbezaan:
  • model assure diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell(1989) manakala model addie diperkenalkan oleh Rosset pada tahun 1987.
  • model assure berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran. Manakala model addie terdapat lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik.

  Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran
  • dapat membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan media dan kaedah yang sesuai.
  • menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  • membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajan.

  ReplyDelete
 5. PERSAMAAN:

  Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media. Pemilihan model-model ini amat penting bagi menentukan keberkesanan perisian yang akan dibina bagi mencapai objektif yang dikehendaki.

  Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membina disiplin yang positif. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik.

  Antara kepentingan dan peranan reka bentuk pengajaran adalah seperti meningkatkan pencapaian pelajar, menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur, memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah tercapai, membantu dalam proses membuat keputusan, menjadikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras bagi kumpulan yang pelbagai, dan akhirnya menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khusus bagi sesuatu program yang besar dan luas. Contohnya, pendidikan jarak jauh.

  PERBEZAAN:

  • Model ADDIE berorientasikan produk manakala Model ASSURE berorientasikan pada perancangan di dalam bilik darjah.
  • Model ADDIE mengandungi 5 langkah manakala Model ASSURE mengandungi 6 langkah.
  Model ADDIE mengandungi 5 langkah iaitu:

  A – Analyse (Analisis)
  D – Design (Reka bentuk)
  D – Develop (Bina)
  I – Implement (Laksana)
  E – Evaluate (Nilai)

  Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu:

  A–Analyse learner (Analisis pelajar)
  S–State objective (Nyatakan objektif)
  S–Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
  U–Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
  R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar)
  E–Evaluate and revise (Nilai dan semak)


  Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran:

  • untuk membantu guru mengajar dan menyampaikan maklumat kepada pelajar dengan lebih jelas dan berkesan supaya objektif pembelajaran dan pengajaran guru dapat dicapai.
  • guru dapat menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
  • menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  • dapat menghasilkan pengajaran dan bahan pengajaran yang sistematik dan berkesan.

  ReplyDelete
 6. GOH HUI SWEN 4 PISMP PC/PJ/MT
  1.
  Model Assure:
  Digunakan sebagai panduan untuk merancang, memilih, menyedia dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  Ia sesuai digunakan sebagai panduan merancang pengajaran dalam situasi bilik darjah (model berorentasikan bilik darjah)
  mengandungi 6 langkah iaitu :
  A - Analisis pelajar (analyse learner)
  S - Nyatakan objektif ( state objective)
  S - Pilih kaedah, media dan bahan ( select method, media and materials)
  U - Gunakan media dan bahan ( utilise media dan materials)
  R - Galakkan penglibatan murid ( required learner participation)
  E - Penilaian dan semak ( evaluatioan and revise)

  Model ADDIE
  - sering menjadi asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain.
  mengandungi 5 peringkat
  -Analisis
  -Rekabentuk
  -Pembangunan
  -Pelaksanaan
  -Penilaian

  Kepentingan Model Reka Bentuk:
  - Pengembang pengajaran dan model tidak boleh dipisahkan
  - Pengembang pengajaran menggunakan model pengajaran sebagai alat berkomunikasi sesama mereka dan pelanggan mereka
  - Sebagai garis panduan merancang aktiviti pengurusan.
  - Sebagai algoritma preskriptif bagi membuat keputusan.

  PERSAMAAN:
  - Digunakan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
  - Setiap model ada fungsinya tersendiri

  PERBEZAAN:
  I. PENGASAS:
  -model assure diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell(1989)
  -model addie diperkenalkan oleh Rosset pada tahun 1987

  II.DEFINISI:
  -model assure:Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
  -model addie:Ada satu model desain pembelajaran
  Yang lebih sifatnya lebih generik iaitu mode

  III.FOKUS:
  -model assure:berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
  -model addie:lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik.

  2. impak model assure
  - Sekiranya model ASSURE ini digunakan oleh guru-guru di dalam merancang pengajaran ia mampu memberi kesan yang lebih baik kepada pencapaian murid-murid.
  - Model ini mudah difahami oleh guru-guru dan mudah untuk diaplikasikan di dalam menyediakan rancangan pengajaran harian (RPH), memilih atau mengubahsuai bahan yang sedia ada untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

  ReplyDelete
 7. PERANAN DAN KEPENTINGAN MODEL PENGAJARAN SEPERTI MODEL ADDIE DAN MODEL ASSURE
  PERANAN
  • Meningkatkan profesion perguruan
  • Kefahaman keperluan
  • Penyelesai masalah
  • Fokus pengajaran
  KEPENTINGAN
  • Reka bentuk dapat membantu proses pembelajaran secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar. Dalam perancangan pertimbangan terhadap teori pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan. Keadaan pembelajaran diambilkira untuk mendapatkan kesan yang bermakna dalam proses pengajaran. Keadaan pembelajaran baik secara individu atau berkumpulan dapatmembantu seorang guru melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran.
  • Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaranakan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.Reka bentuk ini bantuguru membuat persediaan tentang topic, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
  • Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Suasana bilikdarjah yang harmonis dan terkawal dapat dapat diwujudkan oleh guru. Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam kalangan murid.
  • Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan. Dapatmemberikan panduan kepada guru untuk membuat persediaan rapi dalam proses P&P.

  PERSAMAAN DAN PERBEZAAN MODEL ADDIE DAN MODEL ASSURE
  PERSAMAAN
  • Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yangmemerlukan penggunaan media.
  • Setiap model ada fungsinya tersendiri.

  PERBEZAAN
  1. Pengasas
  • Model ASSURE telah diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell (1989).
  • Model ADDIE diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987.
  2. Definisi
  • Model ASSURE menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  • Model ADDIE ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik iaitu mode.
  3. Fokus
  • Model ASSURE berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
  • Model ADDIE mempunyai lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik.
  4. Jenis peringkat
  • Model ASSURE :
   Analyse learner (Analisis pelajar).
   State learning objectives (Nyatakan objektif pembelajaran).
   Select media and method (Pilih media dan kaedah).
   Utilise media and method (Gunakan media dan kaedah).
   Require learner response (Dapat respons pelajar).
   Evaluate (Nilai bahan, kaeadah dan seluruh proses pengajaran)
  • Model ADDIE
   Analisis
   Design
   Develop
   Implement
   Evaluation

  IMPAK PENGGUNAAN MODEL PENGAJARAN DI DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  1. Menyediakan panduan kepada guru merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  2. Memastikan guru membuat pilihan media yang tepat dan menggunakan media secara optimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  3. Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  4. Pembelajaran murid akan lebih menarik dan menyeronokkan.

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. TAY HUI TING
  (i)Peranan dan kepentingan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE
  PERANAN:
  Mewujudkan pengajaran yang kompeten
  Menghasilkan pelajaran berkesan
  Pengajaran yang lancar dan berkesan.
  KEPENTINGAN:
  Menambahkan kecekapan.
  Menambahkan keberkesanan.
  Memastikan pelajar berminat mempelajari pelajaran yang disampaikan.

  (ii)Persamaan dan perbezaan kedua-dua model ini
  Persamaan:
  -Setiap model ada fungsinya tersendiri
  Perbezaan
  (a)Model ADDIE
  -diasaskan oleh Rosset
  -sering menjadi asas kepada model reka bentuk pengajaran yang lain.
  - Ia mengandungi lima peringkat:
  1. Analisis (Analyse)
  2. Reka bentuk (Design)
  3. Pembangunan (Develop)
  4. Pelaksanaan (Implement)
  5. Penilaian (Evaluate)

  (b) Model ASSURE
  - dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
  A - Analyse learner (Analisis pelajar)
  S - State objective (nyatakan objektif)
  S - Select, modify or make media ( pilih, baiki atau bina
  media)
  U - Use media (gunakan media)
  R - Require learner response (keperluan tindakan)
  E - Evaluate materials (menilai)

  (iii) Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran
  -Mempercepatkan proses dalam merancang bahan pengajaran
  -Membantu dalam komunikasi antara ahli kumpulan supaya setiap ahli kumpulan jelas dengan apa yang patut dibincangkan
  -Mengenalpasti kesediaan dan pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan tajuk yang hendak diajar.

  ReplyDelete
 10. LIM KAH JO 4PISMP PC/PJ/ MT

  1.Peranan dan kepentingan Model Addie dan Model Assure

  Peranan
  - Meningkatkan profesion perguruan
  - Kefahaman keperluan
  - Penyelesai masalah
  - Fokus pengajaran

  Kepentingan
  - Dapat membantu proses pembelajaran secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar. Dalam perancangan pertimbangan terhadap teori pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan. Keadaan pembelajaran diambil kira untuk mendapatkan kesan yang bermakna dalam proses pengajaran. Keadaan pembelajaran baik secara individu atau berkumpulan dapatmembantu seorang guru melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran.
  -Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaranakan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.Reka bentuk ini bantuguru membuat persediaan tentang topic, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
  -Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana bilikdarjah yang harmonis dan terkawal dapat dapat diwujudkan oleh guru. Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam kalangan murid.
  -Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan. Dapat memberikan panduan kepada guru untuk membuat persediaan rapi dalam proses P&P.

  2.Persamaan dan perbezaan Model Addie dan Model Assure
  Persamaan
  Kedua-dua model ini menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Kedua-dua model ini mempunyai fungsi yang tersendiri.

  Perbezaan
  Model Assure adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik manakala model Assure bermaksud mempastikan atau ‘to assure’ pembelajaran berlaku.

  Model Assure mengandungi enam langkah iaitu:

  A- analysis learner( analisis ciri-ciri pelajar)
  S – state objectives (menyatakan objektif P&P)
  S- select method, media and meterials (pemilihan media dan bahan
  pengajaran – pembelajaran )
  U – utilise media and materials (penggunaan media dan bahan
  pengajaran- pembelajaran)
  R – require learner response (penglibatan pelajar dalam proses
  pembelajaran)
  E – evaluate and revise materials (nilai dan semak semula keberkesanan penggunaan media dan bahan P&P)

  Model Assure berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran. Model Addie pula merupakan asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kerja pelatihan itu sendiri. Model Addie mengandungi 5 langkah iaitu:

  • Analisis
  • Rekabentuk
  • Pembangunan
  • Pelaksanaan
  • Penilaian

  Impak penggunaan model pengajaran dalam P&P
  -Membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan media dan kaedah yang sesuai.
  -Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  -Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  ReplyDelete
 11. FUNG KHENG HONG 4PISMP PC/PJ/MT

  Peranan dan kepentingan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE
  Menurut Norasiah (2010), dalam buku Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, terdapat peranan dan kepentingan dalam model pengajaran. Berikut merupakan peranan dan kepentingan model pengajaran.
  Peranan:
  1. Meningkatkan Profession Perguruan
  2. Kefahaman Keperluan
  3. Penyelesaian Masalah
  4. Fokus pengajaran

  Kepentingan:
  1. Model pengajaran dapat membantu proses pembelajaran murid secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar.
  2. Membantu guru memuat persediaan tentang topik, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
  3. Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajan.
  4. Pembelajaran murid akan lebih menarik dan menyeronokkan.


  Persamaan dan perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE
  PERSAMAAN
  • Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  • Setiap model ada fungsi yang tersendiri.


  PERBEZAAN
  • Model Addie diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987, manakala Model ASSURE diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell (1989).
  • Model Addie adalah satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik iaitu mode; Model ASSURE pula bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  • Model Addie mengandungi 5 langkah:
  o Analisis (Anylisis)
  o Bentuk (Design)
  o Perkembangan (Development)
  o Perlaksanaan (Implementation)
  o Penilaian (Evaluation)
  Model ASSURE pula mengandungi 6 langkah:
  o A- analysis learner( analisis ciri-ciri pelajar)
  o S – state objectives (menyatakan objektif P&P)
  o S- select method, media and meterials (pemilihan media dan bahan pengajaran – pembelajaran )
  o U – utilise media and materials (penggunaan media dan bahan pengajaran- pembelajaran)
  o R – require learner response (penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran)
  o E – evaluate and revise materials (nilai dan semak semula keberkesanan penggunaan media dan bahan P&P)

  • Model Addie ialah asas kepada model reka bentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun peringkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri, manakala Model ASSURE pula berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.

  Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran
  •Membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan media dan kaedah yang sesuai.
  •Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  •Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1.a. Peranan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE
   i. MODEL ADDIE: Merupakan proses generik yang perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model Reka Bentuk Pengajaran.
   ii. MODEL ADDIE: Model Reka Bentuk Pengajaran berasaskan bilik darjah.
   b. Kepentingan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE
   i. Meningkatkan pencapaian pelajar.
   ii. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur
   iii. Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai.
   iv. Membantu dalam proses membuat keputusan.
   v. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai.
   vi. Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar contohnya Pendidikan Jarak Jauh.

   2. Persamaan dan perbezaan model ADDIE dan model ASSURE
   a. PERSAMAAN
   i. Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
   ii. Setiap model ada fungsi yang tersendiri.
   b. PERBEZAAN
   i. Pengasas
   -Model ASSURE telah diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell (1989).
   -Model ADDIE diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987.
   ii. Definisi:
   -Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
   -Model ADDIE merupakan satu model rekabentuk pembelajaran yang sifatnya lebih generik iaitu mode.
   iii. Peringkat:
   -Model ASSURE mengandungi enam langkah.
   • A (Analyses learner) – Analisis pelajar
   • S (State objectives) – Nyatakan objektif
   • S (Select method, media and materials) – Pilih kaedah, media &
   bahan sumber
   • U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber
   • R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar
   • E (Evaluate and revise materials)- Nilai & semak semula
   -Model ADDIE mengandungi lima langkah.
   • A (Analysis) - Analisis
   • D (Design) - Bentuk
   • D (Development) - Perkembangan
   • I (Implementation) - Pelaksanaan
   • E (Evaluation) - Penilaian
   iv. Fokus:
   -Model ASSURE berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
   -Model ADDIE merupakan asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun peranti dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung prestasi pelatihan itu sendiri.

   4. Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
   i. Tarik perhatian pelajar.
   ii. Beritahu objektif pembelajaran.
   iii. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar.
   iv. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran.
   v. Bimbing pembelajaran pelajar.
   vi. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti.
   vii. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar.
   viii. Taksir pencapaian pembelajaran.
   ix. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.

   Delete
 12. 1.a. Peranan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE
  i. MODEL ADDIE: Merupakan proses generik yang perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model Reka Bentuk Pengajaran.
  ii. MODEL ADDIE: Model Reka Bentuk Pengajaran berasaskan bilik darjah.
  b. Kepentingan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE
  i. Meningkatkan pencapaian pelajar.
  ii. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur
  iii. Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai.
  iv. Membantu dalam proses membuat keputusan.
  v. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai.
  vi. Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar contohnya Pendidikan Jarak Jauh.

  2. Persamaan dan perbezaan model ADDIE dan model ASSURE
  a. PERSAMAAN
  i. Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  ii. Setiap model ada fungsi yang tersendiri.
  b. PERBEZAAN
  i. Pengasas
  -Model ASSURE telah diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell (1989).
  -Model ADDIE diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987.
  ii. Definisi:
  -Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  -Model ADDIE merupakan satu model rekabentuk pembelajaran yang sifatnya lebih generik iaitu mode.
  iii. Peringkat:
  -Model ASSURE mengandungi enam langkah.
  • A (Analyses learner) – Analisis pelajar
  • S (State objectives) – Nyatakan objektif
  • S (Select method, media and materials) – Pilih kaedah, media &
  bahan sumber
  • U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber
  • R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar
  • E (Evaluate and revise materials)- Nilai & semak semula
  -Model ADDIE mengandungi lima langkah.
  • A (Analysis) - Analisis
  • D (Design) - Bentuk
  • D (Development) - Perkembangan
  • I (Implementation) - Pelaksanaan
  • E (Evaluation) - Penilaian
  iv. Fokus:
  -Model ASSURE berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
  -Model ADDIE merupakan asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun peranti dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung prestasi pelatihan itu sendiri.

  4. Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  i. Tarik perhatian pelajar.
  ii. Beritahu objektif pembelajaran.
  iii. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar.
  iv. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran.
  v. Bimbing pembelajaran pelajar.
  vi. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti.
  vii. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar.
  viii. Taksir pencapaian pembelajaran.
  ix. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.

  ReplyDelete
 13. Hong Jing Wei (4 PISMP PC/PJ/MT)
  PERANAN DAN KEPENTINGAN MODEL PENGAJARAN SEPERTI MODEL ADDIE DAN MODEL ASSURE .
  • menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar.
  • Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membina disiplin yang positif. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik.
  PERSAMAAN
  -Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media.
  -Kedua-dua model ini mempunyai fungsi tersendiri.

  PERBEZAAN
  Berikut adalah perbandingan langkah-langkah dalam kedua-dua model tersebut.

  1. Model ADDIE

  Dalam Model reka bentuk instruksional ADDIE terdapat lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik. Komponen utama dalam Model ADDIE ialah analisis, design, develop, implementdan evaluation

  A – Analyse (Analisis)
  D – Design (Reka bentuk)
  D – Develop (Bina)
  I – Implement (Laksana)

  2. Model Assure
  Model Assure (Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino, 1996) adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Model Assure bermaksud mempastikan atau ‘to assure’ pembelajaran berlaku. Dalam model ini terdapat enam langkah:

  A–Analyse learner (Analisis pelajar)
  S–State objective (Nyatakan objektif)
  S–Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
  U–Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
  R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar)
  E–Evaluate and revise (Nilai dan semak)

  ReplyDelete
 14. PERANAN DAN KEPENTINGAN MODEL ASSURE & MODEL ADDIE
  - merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media.
  - Tujuan: menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar.
  - Pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik melalui pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membina disiplin yang positif.

  PERSAMAAN
  - menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media dan mempunyai fungsi yang tersendiri.

  PERBEZAAN
  Model Assure
  - bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
  - mengandungi enam langkah
  - peringkatnya bermula dengan menganalisis ciri-ciri pelajar, menyatakan objektif P&P, pemilihan media dan bahan pengajaran-pembelajaran, penggunaan media dan bahan pengajaran- pembelajaran, penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran dan menilai dan semak semula keberkesanan penggunaan media dan bahan P&P
  - fokus pada berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran

  Model Addie :
  - model rekabentuk pembelajaran yang sifatnya lebih generik iaitu mode.
  - mengandungi lima langkah.
  - peringkatnya bermula dengan analisis, bentuk, bina, laksana dan menilai.
  - merupakan asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun peranti dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung prestasi pelatihan itu sendiri.  IMPAK PENGGUNAAN MODEL PENGAJARAN DI DALAM PROSES P&P
  - Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan.
  - Dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang harmonis dan terkawal.
  - Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam kalangan murid.
  - Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.
  - Reka bentuk ini membantu guru membuat persediaan tentang topik, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.

  ReplyDelete
 15. Peranan dan kepentingan Model Addie dan Model Assure

  Peranan
  - - Kefahaman keperluan
  - Penyelesai masalah
  - Fokus pengajaran

  Kepentingan
  -Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaranakan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.Reka bentuk ini bantuguru membuat persediaan tentang topic, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
  -Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana bilikdarjah yang harmonis dan terkawal dapat dapat diwujudkan oleh guru. Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam kalangan murid.
  -Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan. Dapat memberikan panduan kepada guru untuk membuat persediaan rapi dalam proses P&P.

  2.Persamaan dan perbezaan Model Addie dan Model Assure
  Persamaan
  Kedua-dua model ini menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Kedua-dua model ini mempunyai fungsi yang tersendiri.

  Perbezaan
  Model Assure adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik manakala model Assure bermaksud mempastikan atau ‘to assure’ pembelajaran berlaku.

  Model Assure mengandungi enam langkah iaitu:

  A- analysis learner( analisis ciri-ciri pelajar)
  S – state objectives (menyatakan objektif P&P)
  S- select method, media and meterials (pemilihan media dan bahan
  pengajaran – pembelajaran )
  U – utilise media and materials (penggunaan media dan bahan
  pengajaran- pembelajaran)
  R – require learner response (penglibatan pelajar dalam proses
  pembelajaran)
  E – evaluate and revise materials (nilai dan semak semula keberkesanan penggunaan media dan bahan P&P)

  Model Assure berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran. Model Addie pula merupakan asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kerja pelatihan itu sendiri. Model Addie mengandungi 5 langkah iaitu:

  • Analisis
  • Rekabentuk
  • Pembangunan
  • Pelaksanaan
  • Penilaian

  Impak penggunaan model pengajaran dalam P&P
  -Membantu guru merancang pembinaan dan penggunaan media dan kaedah yang sesuai.
  -Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  -Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  ReplyDelete
 16. KEOH YEN FANG 4 PISMP PC/PJ/MT

  1. PERANAN DAN KEPENTINGAN MODEL ASSURE & MODEL ADDIE


  -Model Assure (Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino, 1996) adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik.
  Model Assure bermaksud mempastikan atau ‘to assure’ pembelajaran berlaku. Dalam model ini terdapat enam langkah:

  • Analyse learner (Analisis pelajar).
  • State learning objectives (Nyatakan objektif pembelajaran).
  • Select media and method (Pilih media dan kaedah).
  • Utilise media and method (Gunakan media dan kaedah).
  • Require learner response (Dapat respons pelajar).
  • Evaluate (Nilai bahan, kaeadah dan seluruh proses pengajaran).

  -Model reka bentuk instruksional ADDIE terdapat lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik. Komponen utama dalam Model ADDIE ialah analisis, design, develop, implementdan evaluation

  Pendedahan kepada garis panduan dan prinsip-prinsip penghasilan sesetengah jenis media dan multimedia. Terdapat lima elemen atau teknologi utama di dalam multimedia iaitu teks, grafik, audio, vido dan animasi. Selain itu interaktiviti juga diperlukan bagi melengkapkan proses komunikasi menerusi penggunaan multimedia.

  2. PERSAMAAN & PERBEZAAN MODEL ASSURE & MODEL ADDIE

  PERSAMAAN

  *Kedua-dua model ini menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  *Kedua-dua model ini mempunyai fungsi yang tersendiri.

  PERBEZAAN

  *Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu :

  A - Analisis pelajar (analyse learner)

  S - Nyatakan objektif ( state objective)

  S - Pilih kaedah, media dan bahan ( select method, media and materials)

  U - Gunakan media dan bahan ( utilise media dan materials)

  R - Galakkan penglibatan murid ( required learner participation)

  E - Penilaian dan semak ( evaluatioan and revise)

  *Model ADDIE mengandungi 5 langkah
  iaitu:
  A – Analyse (Analisis)
  D – Design (Reka bentuk)
  D – Develop (Bina)
  I – Implement (Laksana)
  E – Evaluate (Nilai)

  3.IMPAK KEPADA P&P

  *Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar.
  *Pengajaran yang
  dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membina disiplin yang
  positif.
  *pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan
  menarik serta tidak membazir masa dan sistematik.
  *

  ReplyDelete
 17. LIAN TIAU SENG 4PISMP PC/PJ/MT
  1) Peranan dan kepentingan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE
  Peranan
  1. Meningkatkan Profession Perguruan
  2. Kefahaman Keperluan
  3. Penyelesaian Masalah
  4. Fokus pengajaran
  Kepentingan
  1. Reka bentuk pengajaran dapat membantu proses pembelajaran murid secara individu,kumpulan kecil dan kumpulan besar.
  2. Membantu guru memuat persediaan tentang topik, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
  3. Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajan.
  4. Pembelajatan murid akan lebih menarik dan menyeronokkan.

  2) Persamaan dan perbezaan kedua-dua model ini.
  PERSAMAAN
   Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
   Setiap model ada fungsi ya tersendiri
  PERBEZAAN
  Pengasas :
  - MODEL ADDIE - Rosset pada tahun 1987
  - MODEL ASSURE - Heinich, Molanda, Russell (1989)
  Definisi :
  - MODEL ADDIE - Ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik yaitu mode
  - MODEL ASSURE - Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
  Peringkat :
  - MODEL ADDIE - Mengandungi 5 langkah
  - MODEL ASSURE - Mengandungi 6 langkah
  Fokus :
  - MODEL ADDIE - asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri.
  - MODEL ASSURE - Model ini berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
  Jenis Peringkat :
  - MODEL ADDIE
  1. Analisis (Anylisis)
  2. Bentuk (Design)
  3. Perkembangan (Development)
  4. Perlaksanaan (Implementation)
  5. Penilaian (Evaluation)
  - MODEL ASSURE
   A - analysis learner( analisis ciri-ciri pelajar)
   S - state objectives (menyatakan objektif P&P)
   S - select method, media and meterials (pemilihan media dan bahan pengajaran – pembelajaran )
   U - utilise media and materials (penggunaan media dan bahan pengajaran- pembelajaran)
   R - require learner response (penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran)
   E - evaluate and revise materials (nilai dan semak semula keberkesanan penggunaan media dan bahan P&P)

  3) Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  - membantu proses pembelajaran secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar.
  - menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.
  - Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topic dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  - Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan.

  ReplyDelete
 18. Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media. Pemilihan model-model ini amat penting bagi menentukan keberkesanan perisian yang akan dibina bagi mencapai objektif yang dikehendaki.
  Peranan
  1. Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar.
  2. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membina disiplin yang positif. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik.

  Kepentingan
  1. Meningkatkan pencapaian pelajar.
  2. Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  3. Memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah tercapai.
  4. Membantu dalam proses membuat keputusan, menjadikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras bagi kumpulan yang pelbagai.
  5. Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khusus bagi sesuatu program yang besar dan luas. Contohnya, pendidikan jarak jauh.
  Persamaan:
  • untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  • setiap model ada fungsi yang tersendiri.
  Perbezaan
  Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu:
  A–Analyse learner (Analisis pelajar)
  S–State objective (Nyatakan objektif)
  S–Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan
  bahan)
  U–Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
  R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar)
  E–Evaluate and revise (Nilai dan semak)
  Model ADDIE mengandungi 5 langkah iaitu:
  A – Analyse (Analisis)
  D – Design (Reka bentuk)
  D – Develop (Bina)
  I – Implement (Laksana)
  E – Evaluate (Nilai)

  Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  i. Tarik perhatian pelajar.
  ii. Beritahu objektif pembelajaran.
  iii. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar.
  iv. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran.
  v. Bimbing pembelajaran pelajar.
  vi. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti.
  vii. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar.
  viii. Taksir pencapaian pembelajaran.
  ix. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.

  ReplyDelete
 19. LEE SIU FONG
  Peranan dan kepentingan model pengajaran seperti model ADDIE dan model ASSURE; lihat persamaan dan perbezaan kedua-dua model ini.
  Apakah impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  Bincangkan.

  PERANAN:
  1. Meningkatkan pencapaian pelajar.
  2. Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  3. Memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah tercapai.
  4. Membantu dalam proses membuat keputusan.
  5. Menjadikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras bagi kumpulan yang pelbagai.
  6. Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khusus bagi sesuatu program yang besar dan luas. Contohnya, pendidikan jarak jauh.

  PERSAMAAN:
  1. merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media.


  PERBEZAAN:
  1. Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu:

  A–Analyse learner (Analisis pelajar)
  S–State objective (Nyatakan objektif)
  S–Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
  U–Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
  R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar)
  E–Evaluate and revise (Nilai dan semak)
  2. Model ADDIE mengandungi 5 langkah
  iaitu:
  A – Analyse (Analisis)
  D – Design (Reka bentuk)
  D – Develop (Bina)
  I – Implement (Laksana)
  E – Evaluate (Nilai)

  3. Model ADDIE merupakan proses generik yang perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model reka pengajaran manakala Model ASSURE merupakan model reka pengajaran yang berasaskan bilik darjah.

  4. Model ASSURE bermaksud untuk menyediakan panduanmerancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukanpenggunaan media manakala Model ADDIE merupakan saru model desain pembelajaran yang lebih sifatnya generik iaitu mode.

  IMPAK PENGGUNAAN MODEL PENGAJARAN DI DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  1. Reka bentuk dapat membantu proses pembelajaran secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar. Dalam perancangan pertimbangan terhadap teori pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan.Keadaan pembelajaran diambil kira untuk mendapatkan kesan yang bermakna dalam proses pengajaran. Keadaan pembelajaran baik secara individu atau berkumpulan dapat membantu seorang guru melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran.

  2. Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.Reka bentuk ini bantu guru membuat persediaan tentang topic, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluanmurid.

  3. Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topic dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Suasana bilik darjah yang harmonis dan terkawal dapat dapat diwujudkan oleh guru.Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam kalangan murid.

  4. Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan. Dapat memberikan panduan kepada guru untuk membuat persediaan rapi dalam proses P&P

  ReplyDelete
 20. Model Assure:
  Digunakan sebagai panduan untuk merancang, memilih, menyedia dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.
  Ia sesuai digunakan sebagai panduan merancang pengajaran dalam situasi bilik darjah (model berorentasikan bilik darjah)
  mengandungi 6 langkah iaitu :
  A - Analisis pelajar (analyse learner)
  S - Nyatakan objektif ( state objective)
  S - Pilih kaedah, media dan bahan ( select method, media and materials)
  U - Gunakan media dan bahan ( utilise media dan materials)
  R - Galakkan penglibatan murid ( required learner participation)
  E - Penilaian dan semak ( evaluatioan and revise)

  Model ADDIE
  - sering menjadi asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain.
  mengandungi 5 peringkat
  -Analisis
  -Rekabentuk
  -Pembangunan
  -Pelaksanaan
  -Penilaian

  Kepentingan
  - Dapat membantu proses pembelajaran secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar. Dalam perancangan pertimbangan terhadap teori pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan. Keadaan pembelajaran diambil kira untuk mendapatkan kesan yang bermakna dalam proses pengajaran. Keadaan pembelajaran baik secara individu atau berkumpulan dapatmembantu seorang guru melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran.
  -Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaranakan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.Reka bentuk ini bantuguru membuat persediaan tentang topic, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
  -Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana bilikdarjah yang harmonis dan terkawal dapat dapat diwujudkan oleh guru. Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam kalangan murid.
  -Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan. Dapat memberikan panduan kepada guru untuk membuat persediaan rapi dalam proses P&P.

  ReplyDelete
 21. PERSAMAAN
  -Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media.
  -Kedua-dua model ini mempunyai fungsi tersendiri.

  PERBEZAAN
  Pengasas :
  - MODEL ADDIE - Rosset pada tahun 1987
  - MODEL ASSURE - Heinich, Molanda, Russell (1989)
  Definisi :
  - MODEL ADDIE - Ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik yaitu mode
  - MODEL ASSURE - Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
  Peringkat :
  - MODEL ADDIE - Mengandungi 5 langkah
  - MODEL ASSURE - Mengandungi 6 langkah
  Fokus :
  - MODEL ADDIE - asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri.
  - MODEL ASSURE - Model ini berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
  Jenis Peringkat :
  - MODEL ADDIE
  1. Analisis (Anylisis)
  2. Bentuk (Design)
  3. Perkembangan (Development)
  4. Perlaksanaan (Implementation)
  5. Penilaian (Evaluation)
  - MODEL ASSURE
  A - analysis learner( analisis ciri-ciri pelajar)
  S - state objectives (menyatakan objektif P&P)
  S - select method, media and meterials (pemilihan media dan bahan pengajaran – pembelajaran )
  U - utilise media and materials (penggunaan media dan bahan pengajaran- pembelajaran)
  R - require learner response (penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran)
  E - evaluate and revise materials (nilai dan semak semula keberkesanan penggunaan media dan bahan P&P)

  Impak penggunaan model pengajaran di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  - Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan.Reka bentuk ini membantu guru membuat persediaan tentang topik, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid.
  - Dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang harmonis dan terkawal. Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam kalangan murid.
  - Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan.

  ReplyDelete
 22. Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media.
  Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu:
  A–Analyse learner (Analisis pelajar)
  S–State objective (Nyatakan objektif)
  S–Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
  U–Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
  R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar)
  E–Evaluate and revise (Nilai dan semak)
  Model ADDIE mengandungi 5 langkah iaitu:
  A – Analyse (Analisis)
  D – Design (Reka bentuk)
  D – Develop (Bina)
  I – Implement (Laksana)
  E – Evaluate (Nilai)

  Peranan Model Assure Dan Model Addie:
  1. Meningkatkan pencapaian pelajar.
  2. Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
  3. Memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah tercapai.
  4. Membantu dalam proses membuat keputusan.
  5. Menjadikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras bagi kumpulan yang pelbagai.
  6. Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khusus bagi sesuatu program yang besar dan luas. Contohnya, pendidikan jarak jauh.

  Persamaan Model Assure Dan Model Addie:
  -merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media.

  Perbezaan Model Assure Dan Model Addie
  Pengasas
  Model Assure - Model ini telah diperkenalkanoleh Heinich, Molanda, Russell
  (1989).
  Model Addie - Rosset pada tahun 1987.
  Definisi
  Model Assure - Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media
  Model Addie - Ada satu model pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik iaitu mode.
  Fokus
  Model Assure - Model ini berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.
  Model Addie - Lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik.
  Jenis peringkat
  Model Assure –
  1. Analyse learner (Analisis pelajar).
  2. State learning objectives (Nyatakan objektif pembelajaran).
  3. Select media and method (Pilih media dan kaedah).
  4. Utilise media and method (Gunakan media dan kaedah).
  5. Require learner response (Dapat respons pelajar).
  6. Evaluate (Nilai bahan, kaeadah dan seluruh proses pengajaran).


  Model Addie –
  1. Analisis
  2. Design
  3. Develop
  4. implement
  5. evaluation

  ReplyDelete